Logo

Telewizja Polska - Wiarygodny partner w biznesie.

Obowiązek informacyjny 

Treść obowiązku informacyjnego – platforma eB2B – TVP S.A.

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby udzielona podczas rejestracji, w celu otrzymywania informacji o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych, z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B, w tych branżach, jakie wskaże Pani/Pan w procesie rejestracji lub doprecyzuje po rejestracji lub grupach asortymentowych. Zgoda na otrzymywanie informacji jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez Panią/Pana cofnięta na profilu Użytkownika;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w celu przygotowania i prowadzenia postępowania zakupowego, złożenia zamówienia i doprowadzenia do podpisania umowy z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B;

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze postępowań przetargowych oraz zakupowych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa zamówień publicznych oraz przepisów z zakresu rachunkowości;

4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

​W przypadku korzystania z platformy na podstawie pkt. 1 powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub skasowania konta, natomiast w przypadku korzystania z platformy na podstawie pkt. 2-4 powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ewentualnego zawarcia i realizacji umowy oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji i dochodzenia roszczeń, według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z posiadaniem konta w platformie zakupowej oraz uczestnictwem w postępowaniach zakupowych. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie, podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.